ההפרשות לביטוח פנסיוני מחושבות כשיעור משכרם של העובדים, וממומנות בחלקן על ידי המעסיק ובחלקן על ידי העובדים (ניכוי משכרם).

החל מתאריך 1.1.2017 שיעור ההפרשות הוא כדלקמן:

השיעור הכולל של ההפרשות הוא 12.5%, או 18.5% במקרה של הפרשה גם לרכיב פיצויי פיטורים.

שיעור ההפרשות כפוף להוראות הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר, ההוראות שבתקנות מס הכנסה ותקנות קרן הפנסיה שבה מבוטחים העובדים.

הגדלת חלקם של העובדים בהפרשות לביטוח פנסיוני

עובדים רשאים להגדיל את חלקם בהפרשות לביטוח הפנסיוני (ההפרשות המנוכות משכרם), עד לשיעור של 7% מהשכר. הגדלת השיעור המופרש לביטוח פנסיוני עשויה להגדיל את קצבת הפרישה (פנסיה) שהעובדים יהיו זכאי לה, ולהקטין את סכומי מס ההכנסה שהעובדים יידרשו לשלם בעד שנת המס שבמהלכה נוכו ההפרשים.

עובדים זכאי, בתנאים מסוימים, לניכוי או לזיכוי ממס הכנסה עבור הסכומים שנוכו משכרו בעד הביטוח הפנסיוני. 

השכר לעניין חישוב ההפרשות לביטוח פנסיוני, ורכיביו

החל מתאריך 1.7.2016, השכר הקובע לעניין ההפרשות הוא השכר המוסכם בין המעסיק לעובדים, ובלבד שלא יהיה נמוך יותר מ"השכר המבוטח" שנקבע בצו ההרחבה לפנסיה חובה 2011. השכר המבוטח מחושב לפי הנמוך מבין שני אלה: השכר הבסיסי של העובד (ברוטו), או השכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי.

עד לתאריך 30.6.2016, ההפרשות לביטוח הפנסיוני היו מחושבות לפי הנמוך מבין שני אלה: השכר הבסיסי של העובד (ברוטו), כלומר: השכר המובא בחשבון בחישוב פיצויי פיטורים, או השכר הממוצע, לפי חוק הביטוח הלאומי.

שיעור ההפרשות לפנסיה – עלייה מדורגת

שיעורי ההפרשות עד לשנת 2017:

שיעור הפרשות לפנסיה שחלו לגבי התקופה שקדמה לשנת 2016 היו נמוכים מ-18% משכר העובד, והם הועלו בהדרגה משנת 2008.

העלייה המדורגת בשיעור ההפרשות לפנסיה, בטבלה שלהלן.

 
החל ביוםהפרשות על חשבון המעסיקהפרשות העובדיםהפרשות המעסיק לפיצוייםסך הכל
1.1.2017​6.5%​6%​6%18.5%​
1.7.2016​6.25%​5.75%​6%18%
1.1.2015​ 6%5.5%​6%17.5%​
1.1.20146%5.5%6%17.5%
1.1.20135%5%5%15%
1.1.20124.16%4.16%4.18%12.5%
1.1.20113.33%3.33%3.34%10%
1.1.20102.5%2.5%2.5%7.5%
1.1.20091.66%1.66%1.68%5%
1.1.20080.833%0.833%0.834%2.5%

עוד מאמרים בנושא ביטוח פנסיוני…

חוק עבודת נשים

על פי חוק עבודת נשים חל איסור לפטר, עובדת בהריון או עובד/ת בטיפול פוריות, בהתקיים הנסיבות המנויות בחוק, אלא אם ניתן לכך היתר על ידי הממונה

קרא עוד »
תנאי עבודה

החזר הוצאות נסיעה

עובדים הזקוקים לתחבורה על מנת להגיע לעבודה זכאים, בתנאים מסויימים, לקבל מהמעסיקים השתתפות במימון הוצאות הנסיעה.

קרא עוד »

שתפו:

הקודם
הבא

עוד מאמרים בנושא:

פיטורים וסיום תעסוקה

זכאות לקצבת זקנה

זכאות לקצבת זקנה מביטוח לאומי – בכפוף למבחן הכנסה גברים שהגיעו לגיל פרישה (שטרם מלאו לו 70 שנים) זכאים, בכפוף לגובה ההכנסה, לקצבת זקנה מהביטוח הלאומי.

קרא עוד »
פיטורים וסיום תעסוקה

פרישה מוקדמת

גיל פרישה מוקדמת, הקבוע בחוק גיל פרישה, הן לגבי עובדת והן לגבי עובד, הוא 60.

קרא עוד »
המכללה שלנו

השתלמות בזום לשנת 2022

השתלמויות ב ZOOM/ מקוון לשנת 2022 לחשבי שכר בפיקוח לשכת רו”ח  השתלמויות בהיקף של 5 ש"א לתשלום לחצו כאן השאירו פרטים הבאנו לכם את ימי

קרא עוד »
דילוג לתוכן